• Yab. Öğr. Gör. Amanda Blake YANTIS

  Ad Soyad AMANDA BLAKE YANTIS
  Unvanı Yabancı Öğretim Görevlisi
  Telefon +90 376 213 18 01 (Dahili: 1644)
  +90 376 213 26 26 (Dahili: 1644)
  Fax +90 376 212 92 19
  E-Mail yantis.amanda@gmail.com
  Özgeçmiş (CV) Amanda Blake YANTIS CV