Yönetmelik

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yabancı diller ile Türkçe`yi öğretmek, talep edilen dillerde kurslar açmak, bunların öğretim yöntemleri üzerinde araştırma yapmak, yeni yöntemler geliştirmek amacıyla çalışmalar ve uygulamalar yapmak,
b) Dil öğretimi alanında ulusal veya uluslararası nitelikte eğitim, öğretim, uygulama ve araştırmalar yapmak,
c) Üniversite öğrencileri ve personeline, son teknoloji ve yöntemleri kullanarak dil öğretmek,
ç) Üniversiteye; Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerle yürütülen öğrenci ve akademik personel değişimi, ikili yürütülen projeler ve programlar, yurt dışından öğrenci kabulü gibi etkinliklerde ihtiyaç duyulan dil seviyesine ulaşmak için gerekli altyapı, eğitim ve öğretim imkânlarını hazırlayıp sunmak,
d) Halkın yabancı dil eğitimini sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlamak üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:
a) Dil eğitiminin bilimsel planlanması ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla proje, araştırma, inceleme, eğitim, öğretim, seminer faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak, bilgi ve öneriler üretmek,
b) Yaşayan dillerle ilgili eğitim, öğretim uygulama ve araştırma yapmak, bu çerçevede yapılacak çalışmalara katılmak ve destek olmak,
c) Faaliyet konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı öğretim, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
ç) Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında karşılaşılan yabancı dil bilgisi sorunlarını çözümlemeye yönelik kurslar düzenlemek,
d) İhtiyaç duyulan dillerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunların çözümünde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin isteklerini karşılamak,
e) Türkiye’de öğrenim gören/görecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmelerine yönelik hazırlık sınıfı eğitimi vermek ve kurslar açmak,
f) Üniversitede ve Çankırı’da öğrenim gören her kademedeki öğrenci gruplarına yönelik dil kursları açmak,
g) Eğitim programlarının sonunda, programa katılan başarılı öğrencilere belge vermek,
ğ) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin konuyla ilgili tam zamanlı öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin temsilcisidir. Müdürün, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür, görevinden kısa süreli ayrılmalarında vekâleti yardımcısına bırakır; üç ayı aşan bir süre görevden uzak kalacaksa, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda, etkin ve verimli çalışmasına yönelik önerilerin değerlendirilerek uygun kararların alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve Kurul kararlarını uygulamak,
c) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak,
ç) Merkezin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, çalışma raporlarını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi ile Üniversite öğretim elemanları arasından Senato tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili kararları almak,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma programını ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,
c) Merkezin faaliyetlerine ilişkin plan, proje, program ve uygulamaları belirleyip düzenlemek ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak,
ç) Müdürün ve Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

** 26/01/2015 tarihli ve 29248 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 16/04/2011 tarihli ve 27907 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir.